Proč být v odborech

(informace pro motivaci zájemců o vstup do VOS)

Co dělají odbory na UJEP pro své členy / zaměstnance?

Co je cílem?
Pracujeme všichni ve vzdělávací instituci, na akademické půdě, chceme se podílet na zlepšování pracovní kultury v souvislosti s právy zaměstnanců. Chceme mít možnost měnit věci k lepšímu, zvýšit prestiž VOS UJEP, a tím i prestiž UJEP v regionu. Dále obnova sociálního fondu, příspěvek na penzijní připojištění.

1. Kolektivní vyjednávání
• Vedou kolektivní vyjednávání – každoroční uzavírání Kolektivní smlouvy.
• Zastupují zaměstnance při jednání o výši tarifní mzdy a mzdových záležitostech.
• Schvalují Pracovní řád platný na UJEP.

2. Zajišťují bezplatnou právní pomoc v případě pracovních sporů.
(podrobné informace o právní pomoci jsou uvedené v samostatném článku - viz odkaz na dokument dále na této stránce i v navigaci - menu: Základní dokumenty)

3. Stravování – jednání s vedením SKM. Je zřízena stravovací komise – trvale dbá na zlepšování stavu stravování v menze.

4. Uplatňování zájmů členů a zaměstnanců
• Na zasedáních AS UJEP.
• Na kolegiu rektora.
• Při jednáních s představiteli univerzity.
• Účastní se na řešení problémů zaměstnanců spolu s personálním oddělením s cílem minimalizovat sociální dopad.

5. Péče o členy
• půjčky a finanční výpomoc – poskytování sociálních nenávratných výpomocí členům, z prostředků ZO VOS;
• Pořádání kulturních a turistických zájezdů, VOS schvaluje příspěvek na dopravu a vstupné.
• Sport – vstupenky do plaveckého bazénu, zaměstnanecké sportování;
• Poskytuje členům vánoční poukázky.
• Poskytuje platební (slevové) vouchery pro sportovní, kulturní a gastronomické využití;
• Příroda a ekologie - volná vstupenka 1+1 do ZOO Ústí n.L. (permanentka) na základě sponzorství - adopce zvířátka - antilopa

6. Další aktivity
• Prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha jsme adoptovali chlapce z Indie, za kterého již třetím rokem platíme školné, aby mohl získat potřebné vzdělání.

7. Informace zaměstnancům UJEP
o činnosti odborů, o dění a cílech Vysokoškolského odborového svazu (zvýšení prestiže zaměstnanců VŠ, obnova sociálního fondu, jednání se zástupci MŠMT) – formou zápisů rozesílaných na jednotlivé úseky a zveřejňovaných na vývěskách a na internetu:

8. Povinnosti člena
• Hradit členský příspěvek ve výši 0,8% ze mzdy měsíčně (max. však 300,- Kč)
(Poznámka: v každém kalendářním roce však členové obdrží potvrzení o úhradě příspěvků odborové organizaci, které se jim odečítá od daňového základu).

za ZO VOS UJEP                      Parlament VOS UJEP

Právní pomoc členům VOS (Word)

Co je VOS? (Word)

odkazy: